ร่วมลงนามถวายพระพร

fail

ร่วมลงนามถวายพระพรส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง

fail

กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาโป่ง

fail

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

fail

กองทุนขยะทองคำเพื่อการสงเคราะห์เทศบาลตำบลนาโป่ง

 

กองทุนขยะทองคำเพื่อการสงเคราะห์เทศบาลตำบลนาโป่ง

fail

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการเทศบาลตำบลนาโป่ง

fail

กองทุนสวัสดิการชุมชนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-10-30 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 30)


2022-10-12 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 38)
2022-10-04 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 132)
2022-09-30 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 57)
2022-09-16 ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 55)
2022-09-13 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดู : 56)
2022-09-13 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง(แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ดู : 70)
2022-07-18 ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 (ดู : 113)
2022-06-22 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 99)
2022-01-22 การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามมติสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 268)
2021-12-08 ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ดู : 144)
2021-10-21 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 358)
2021-09-22 ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 259)
2021-06-25 เทศบาลตำบลนาโป่ง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ปี 2564 (ดู : 378)
2021-06-25 เทศบาลตำบลนาโป่ง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เลย จัดกิจกรรม เวทีชุมชน strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ปี 2564 (ดู : 269)
2021-02-19 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่งและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 736)
2021-02-05 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ (ดู : 536)
2021-02-04 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาโป่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 696)
2021-01-18 รายงานผลการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 (ดู : 380)
2020-11-18 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 404)
2020-11-11 ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พ.ศ.2563 (ดู : 596)
2020-10-19 ประกาศ แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564 (ดู : 402)
2020-10-01 ประกาศ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 382)
2020-02-24 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย (ดู : 931)
2020-01-21 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ2562 (ดู : 661)
2019-09-23 ประกาศ! เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 (ดู : 759)
2019-07-04 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) (ดู : 741)
2019-03-05 ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าว "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 ทาง Facebook Fanpage ท้องถิ่นไทย (ดู : 572)
2018-12-24 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่1) (ดู : 750)
2018-12-06 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 822)
2018-11-20 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีฯ (ดู : 1081)
2018-11-01 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 905)
2018-10-22 ให้ผู้รับประเมินวึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่1-16 ตำบลนาโป่ง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 866)
2018-10-22 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 2562 (ดู : 790)
2018-10-22 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 876)
2018-09-27 ประกาศ:เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 992)
2018-09-12 โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นฯ ณ วัดโพนทัน บ้านถิ่น (ดู : 1333)
2018-09-11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโป่ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 718)
2018-07-25 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ (ดู : 947)
2018-07-25 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลนาโป่ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 988)
2018-07-24 ประชุมประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาโป่ง (ดู : 920)
2018-03-01 วิสันทัศน์ (ดู : 831)
2018-01-10 ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 1447)
2018-01-05 ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 1133)
2018-01-05 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑-๑๖ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 937)
2018-01-05 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 962)
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ (ดู : 1147)
2017-03-23 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ดู : 950)
2016-11-10 .คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับสูงอายุในตำบลนาโป่ง (ดู : 2218)

2022-10-27 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 30)


2022-08-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหน้าวัดป่าบ้านถิ่น หมู่ที่ 3 (ดู : 60)
2022-08-04 ประกาศ ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 105)
2022-02-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 (ดู : 151)
2022-01-10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 163)
2021-12-13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 168)
2021-11-09 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 164)
2021-04-19 ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564-มีนาคม 2564) (ดู : 314)
2021-01-08 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (ดู : 337)
2021-01-08 ประกาศ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 335)
2020-12-14 ประกาศ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 391)
2020-11-06 ประกาศ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 365)
2020-10-21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่4 (ดู : 527)
2020-10-15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 (ดู : 529)
2020-07-16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่-3 (ดู : 531)
2020-04-22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่2 (ดู : 548)
2020-01-15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2562-ธันวาคม2562) (ดู : 757)
2019-05-23 ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องขายพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 716)
2019-04-09 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯสายวุสานจีน บ.ขอนแก่น ม.4 (ดู : 390)
2019-04-08 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม2562-มีนาคม2562) (ดู : 443)
2019-03-12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่ออุโมงค์เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยบ่อคำ (ดู : 765)
2019-03-07 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง หมู่ที่ 13 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 846)
2019-02-26 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ดู : 1062)
2019-02-25 โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกฯสายภูกระแต-หนองบอน ม.4,ม.16 (ดู : 415)
2019-01-15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม256-ธันวาคม2561) (ดู : 375)
2019-01-09 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายดอนหอถึงสนามบิน บ.นาโป่ง ม.2 (ดู : 468)
2019-01-09 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ.หัวนาทอง ม.15 (ดู : 437)
2019-01-09 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 416)
2018-10-08 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 900)
2018-10-08 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 875)
2018-07-18 สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ ร.ร. อนุบาลเทศบาลนาโป่ง ทต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย (ดู : 2699)
2018-07-16 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1080)
2018-06-26 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน6ล้อ แบบอัดท้ายจำนวน1คัน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 1115)
2018-06-05 ร่างประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1091)
2018-01-10 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้ (ดู : 1191)
2017-12-21 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ ว (ดู : 1085)
2017-12-14 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (ดู : 1122)
2017-12-07 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1117)
2017-11-30 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1199)
2017-08-21 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 210860 (ดู : 754)
2017-04-04 คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 992)
2016-10-30 คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ และแบบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 1198)
2016-10-30 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 844)
2016-09-13 คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางโดยเสริมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี (ดู : 909)
2016-09-13 คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางโดยเสริมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี (ดู : 962)
2016-08-20 .ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน20สค.58 (ดู : 1020)
2016-08-20 ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 947)
2016-07-29 ประกาศสอบราคาเรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองน้อย บ้านถิ่น หมู่ที่๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ดู : 1186)
2016-06-28 ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม และกำแพงดินถนนสายบ้านนาโป่ง-ถิ่น28มิย.59 (ดู : 754)
2016-06-28 ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนาซำทอง-นากุด บ้านติ้วน้อย หมู่ที่๕ 28มิย.59 (ดู : 1409)
2016-05-17 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยโตก (ดู : 1120)
2016-05-17 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ หมู่4 (ดู : 988)
2016-05-17 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโนนกุดจับ หมู่ 12 (ดู : 1089)
2015-11-17 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยโตก-บง17พย.58 (ดู : 973)
2015-08-25 ประกาศเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น25สค.58 (ดู : 1000)
2015-08-20 ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน (ดู : 1024)
2015-08-20 ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโตก (ดู : 987)
2015-08-20 ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ดู : 966)
2015-08-20 .ประกาศ เทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระบะบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ (ดู : 1052)
2015-06-15 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ ม.2 (ดู : 971)
2015-05-12 เทศบาลตำบลนาโป่ง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยโตก (ดู : 773)

2022-10-07 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 38)


2022-08-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 45)
2022-08-08 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิอกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 68)
2022-07-25 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) (ดู : 119)
2022-06-09 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 97)
2022-06-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 86)
2022-06-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 83)
2022-05-12 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 94)
2022-03-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 167)
2022-03-29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 170)
2022-03-14 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 163)
2022-01-28 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 143)
2022-01-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอสบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 145)
2022-01-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 162)
2021-12-30 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 144)
2021-11-23 ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 196)
2021-11-19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอสบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 210)
2021-11-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 190)
2021-11-08 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจั้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 286)
2020-07-16 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 568)
2020-07-14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านขอนแก่น) (ดู : 566)
2020-07-10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 549)
2020-06-23 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 642)
2020-06-12 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง (ดู : 515)
2020-05-20 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 524)
2020-05-12 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 586)
2020-05-12 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง (ดู : 545)
2020-05-05 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 581)
2020-04-16 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 627)
2020-04-16 ยกเลิกประกาศ (ดู : 674)
2020-04-13 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 541)
2019-04-04 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 650)
2019-03-26 ประกาศ-ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 767)
2019-03-08 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (ดู : 952)
2018-12-26 ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 880)
2018-12-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 732)
2018-12-07 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 875)
2018-11-29 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 777)
2018-11-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 770)
2018-11-23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 784)
2018-11-06 ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 815)
2018-08-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 839)
2018-08-29 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั้วไป (ดู : 742)
2018-08-15 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 876)
2018-07-20 ประกาศเลื่อนวันสอบการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 1509)
2018-07-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดู : 989)
2018-07-04 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) (ดู : 1050)
2018-03-26 บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 855)
2018-03-22 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ดู : 957)
2018-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1019)
2018-03-02 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1041)
2018-02-27 ประกาศผลการสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ดู : 824)
2018-02-23 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (ดู : 1001)
2018-02-08 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1039)
2017-12-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (ดู : 900)
2017-08-02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1108)
2017-07-31 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1612)
2017-07-31 .ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 1093)
2017-07-14 รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 998)

ภาพกิจกรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และกองช่าง ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงถนน หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิท-19-1

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิท-19

ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านติ้วน้อยหมูที่๑๔ ๑๓/๐๔/๒๕๖๔
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th