กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)


กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

13/09/2022

55

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th