ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th