ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ


ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้งฯ

05/02/2021

535

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th