โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกฯสายภูกระแต-หนองบอน ม.4,ม.16

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th