โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th