ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th