ระเบียบ พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร.. 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 (273_1975_01.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 (273_1976_02.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (273_1977_03.PDF) 
- กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1979_01.pdf) 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1982_02.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้ดจ้างและการรบริหารงพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (273_1983_03.PDF) 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (273_2005_01.pdf) 
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (273_2006_02.pdf) 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (273_2007_03.pdf) 
- พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 (273_2008_04.pdf) 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2558 (273_2009_05.pdf) 
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (273_2010_06.pdf) 
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (273_2011_07.pdf) 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (273_2012_01.pdf) 
- คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (273_2013_022.pdf) 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (273_2018_03.pdf) 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (273_2019_01.pdf) 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (273_2021_01.pdf) 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 (273_2022_02.PDF) 
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (273_2023_02.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (273_2024_03.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (273_2025_04.pdf) 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (273_2026_05.pdf) 
- การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบชั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.2557 (273_2027_06.pdf) 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (273_2028_08.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2031_11.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2032_12.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2033_13.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2034_14.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (273_2035_15.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (273_2036_16.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (273_2037_01.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (273_2038_02.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (273_2039_03.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (273_2040_04.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) (273_2041_05.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (273_2042_14.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2043_15.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2044_16.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 (273_2045_17.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (273_2046_18.PDF) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (273_2047_19.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 (273_2048_20.pdf) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด พ.ศ. 2552 (273_2049_21.pdf) 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 (273_2050_22.PDF) 
- ระเบียบศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. 2549 (273_2051_23.pdf) 
- ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (273_2052_11.pdf) 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (273_2053_12.PDF) 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (273_2054_13.pdf) 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (273_2055_13.pdf) 
 

 
 

 

26/10/2016

673

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th