สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ ลว. ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ ร.ร. อนุบาลเทศบาลนาโป่ง ทต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย


สัญญาจ้างทั่วไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

18/07/2018

2698

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th