คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางโดยเสริมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรี


คำสั่งเทศบาลตำบลนาโป่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่การคำนวณราคากลาง ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางโดยเสริมพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาโป่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

13/09/2016

962

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th