ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๑


ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย ไปยื่นแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๑

05/01/2018

1138

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลนาโป่ง
222 หมู่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์:042 870 525
http://www.napongloei.go.th